Polityka prywatności

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Klientów Sklepu internetowego pod witryną
https://www.oldoak.pl/ jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy
wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając nasz Sklep internetowy.
Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką
prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady działania Sklepu internetowego.

Każdorazowo korzystając ze Sklepu internetowego podlegają Państwo niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym wejściu na stronę Sklepu internetowego uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią oraz akceptację jej zasad. Niniejsza polityka prywatności przedstawia m.in.: zasady kontaktu z OLD OAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Katowicach 40-750, ul Jankego 147/6. Nr. NIP: 6342974688, KRS: 0000833666., (zwanym dalej „Sprzedawcą”), zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych, zasady dotyczące możliwości modyfikacji danych osobowych, zasady działania wykorzystywanych podczas korzystania ze Sklepu internetowego Plików cookies, wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego, zasady zgłaszania reklamacji.

§ 1. Słownik

„Polityka prywatności” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie
„Polityka prywatności”;

„Sprzedawca” – należy przez to rozumieć OLD OAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Katowicach 40-750, ul Jankego 147/6. Nr. NIP: 6342974688, KRS: 0000833666.

„Sklep internetowy” – prowadzony przez Sprzedawcę w ramach witryny internetowej
dostępnej pod adresem https://www.oldoak.pl/;

„Klient” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz
posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, która skorzystała ze Sklepu internetowego
przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem https://www.oldoak.pl/ lub
przesyłając swoje dane osobowe w celu rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie
internetowym lub złożenia zamówienia w Sklepie internetowym czy też w celu subskrypcji
Newslettera;

„Konto indywidualne” – panel przypisany
indywidualnie do Klienta po rejestracji danych
osobowych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony adresem e-mail i
hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy,
pozwalający na korzystanie przez
Klienta z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego;

„Formularz zamówienia” – formularz, za pomocą którego Klient zamawia Towar
oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym i określa sposób dostawy, w którym
Klient podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu;

„Formularz kontaktowy” – należy przez to rozumieć formularz służący do kontaktu ze
Sprzedawcą w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Towaru oferowanego w
ramach Sklepu internetowego, umieszczony na stronie Sklepu internetowego w zakładce
„Kontakt”, poprzez który Klient podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres
e-mail;

„Newsletter” – należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz
promocji w Sklepie internetowym, na subskrybowanie którego Klient wyraził zgodę podczas
zakładania Konta indywidualnego;

„Usługi” – oznacza następujące działania Sprzedawcy, podjęte w wyniku podania danych
osobowych przez Klienta: wysyłkę Newslettera za pomocą adresu e-mail w przypadku
wyrażenia zgody przez Klienta na subskrypcję Newslettera lub zawarcie umowy sprzedaży
Towaru między Sprzedawcą a Klientem, czy też prowadzenie Konta indywidualnego lub
otrzymanie e-mailowej wiadomości zwrotnej, zawierającej szczegółowe informacje w
zakresie oferty Sklepu, na których pozyskanie wyrazili Państwo zgodę poprzez uzupełnienie
Formularza kontaktowego;

„Towar” – oznacza produkt przedstawiany każdorazowo przez Sprzedawcę w ramach
Sklepu internetowego, w celu jego sprzedaży;

„Sprzęt Klienta” lub „Urządzenie końcowe” – należy przez to rozumieć należący do
Klienta sprzęt telekomunikacyjny taki jak między innymi telefon komórkowy, smartfon,
komputer, tablet lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (urządzenie
telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń
sieci).

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Sklep internetowy prowadzi Sprzedawca.
 2. Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r. oraz określa
  m.in. zasady świadczenia przez Sprzedawcę Usług za pośrednictwem Sklepu internetowego,
  w tym prawa i obowiązki Klientów korzystających ze Sklepu internetowego, zasady
  gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych, zasady
  dotyczące możliwości modyfikacji danych osobowych, zasady działania wykorzystywanych
  podczas korzystania ze Sklepu internetowego Plików cookies, wymagania sprzętowe
  niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego, zasady zgłaszania reklamacji.
 3. Niniejsza polityka prywatności nie jest skierowana do osób niepełnoletnich i świadomie nie
  zbieramy danych osobowych takich osób.
 4. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Klient oświadcza, że zapoznał się z jej
  treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, jak również
  oświadcza, iż jest świadom ryzyk, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Polityki
  prywatności oraz akceptuje je.
 5. Strona Sklepu internetowego może zawierać linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn
  internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we
  wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie może spowodować zbieranie lub
  udostępnianie Państwa danych. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie jesteśmy
  odpowiedzialni za ich polityki prywatności. Po opuszczeniu Sklepu internetowego,
  zachęcamy zatem Państwa do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzanej przez
  Państwa strony.

§ 3. Wymagania sprzętowe, zagrożenia

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego przez Klienta wymaga posiadania przez niego
  Sprzętu Klienta posiadającego następujące przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox,
  Safari, Internet Explorer, Opera.
 2. Sprzedawca świadczy Klientom Usługi za pośrednictwem drogi elektronicznej, co może
  powodować pojawienie się na Sprzętach Klienta wirusów komputerowych czy też może
  wiązać się z otrzymaniem niezamówionej informacji handlowej (tzw. spamu) przez Klienta,
  pomimo zachowania przez Sprzedawcę wszelkich możliwych środków ostrożności. Ponadto
  korzystanie ze Sklepu internetowego wiąże się z koniecznością wykorzystania przez Klienta
  świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych, za którą Klient zobowiązany jest
  pokryć wynagrodzenie.
 3. Sprzedawca ma prawo kontaktować się z Klientem wykorzystując dane kontaktowe, które
  Klient pozostawił rejestrując Konto indywidualne, wypełniając Formularz zamówienia lub
  Formularz kontaktowy.

§ 4. Pliki cookies

 1. Sklep internetowy wykorzystuje Pliki cookies. Po wejściu przez Klienta na stronę Sklepu
  internetowego pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Sklep
  internetowy Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Klienta do czasu akceptacji przez
  niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Sklep internetowy Plików cookies. Akceptacja
  odbywa się poprzez naciśnięcie przez Klienta pola z napisem: „Akceptuję”.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, wysyłane i zapisywane przez stronę Sklepu
  internetowego na Urządzeniu końcowym Klienta, zawierające dane na temat korzystania
  przez Klienta ze strony Sklepu internetowego. Pliki cookies są bezpieczne dla Sprzętu
  Klienta, służą ułatwieniu korzystania ze strony Sklepu internetowego.
 3. Informacje zbierane przez Pliki cookies ułatwiają Klientowi korzystanie ze strony Sklepu
  internetowego, pozwalają zapamiętać preferencje Klienta i dostosować stronę Sklepu
  internetowego do jego potrzeb, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie
  końcowe Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę Sklepu internetowego. Pliki cookies
  wykorzystywane są również w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzin strony Sklepu
  internetowego, co pozwala poprawić jakość strony Sklepu internetowego poprzez ulepszenie
  jej struktury i zawartości, tym samym dostosowanie jej do potrzeb Klientów, służą również
  utrzymaniu sesji Klienta dzięki której nie musi on na każdej podstronie wpisywać ponownie
  loginu i hasła.
 4. Jeśli Klient nie życzy sobie Plików cookies na Urządzeniu końcowym, pliki te może
  wyłączyć. Istnieje prawdopodobieństwo, że po wyłączeniu Plików cookies Klient nie będzie
  miał dostępu do niektórych treści strony Sklepu internetowego, korzystanie ze strony Sklepu
  internetowego może być dla Klienta mniej efektywne, utrudnione może być również
  korzystanie z Usług.
 5. Ograniczenia czy wyłączenia stosowania Plików cookies Klient może dokonać poprzez
  stosowne zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ustawienia te Klient może
  zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies
  bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu końcowym Klienta.
  Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi Plików cookies są dostępne w
  ustawieniach przeglądarek internetowych.

§ 5. Dane osobowe, cel zbierania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Klientów jest OLD OAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Katowicach 40-750, ul Jankego 147/6. Nr. NIP: 6342974688, KRS: 0000833666.,
  widniejącego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Dane są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności,
  przejrzystości i adekwatności.
 3. Sprzedawca może przetwarzać i przekazywać różne rodzaje Państwa danych osobowych,
  które pogrupowaliśmy w następujący sposób:
  • Dane Tożsamości, obejmujące [imiona, nazwisko lub adres mail]
  • Dane Kontaktowe, obejmujące [imiona, nazwisko, adres dostawy, adres mailowy,
   numer telefonu]
  • Dane Techniczne, obejmujące [adres IP, dane
   logowania, typ i wersja przeglądarki,ustawienia strefy czasowej i
   lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne
   technologie używane przez Państwa na urządzeniach, za pomocą których
   korzystają Państwo ze Strony]
  • Dane Konta, obejmujące [adres mail i hasło]
  • Dane Użytkowania, [informacje o tym jak Państwo korzystają ze strony Sklepu
   internetowego i z jakich Usług korzystają]
  • Dane Marketingowe i Komunikacyjne, obejmujące [Państwa preferencje w zakresie
   otrzymywania od nas informacji handlowych i komunikacji].
 4. Klient może skorzystać z Usług po akceptacji Polityki prywatności oraz po podaniu
  następujących danych osobowych:
  • w przypadku wysłania zapytania za pomocą Formularza kontaktowego: Dane Tożsamości;
  • w przypadku rejestracji Konta indywidualnego i subskrypcji Newslettera: Dane
   Kontaktowe;
  • w przypadku złożenia zamówienia za pomocą Formularza zamówienia: Dane Kontaktowe.
 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego
  paragrafu jest niezbędne do realizacji poszczególnych Usług, a ich brak uniemożliwia
  realizację tychże Usług.
 6. W przypadku przekazania przez Klienta danych osobowych, zostaną one wykorzystane
  zgodnie z celem ich przekazania. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności
  przetwarzania Państwa danych osobowych według kategorii tych danych,
  przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.
  Cel/czynność przetwarzania Typ danych osobowych Podstawa przetwarzania
  Stworzenie Konta indywidualnego Dane Tożsamości
  Dane Kontaktowe
  Zawarcie i wykonanie umowy
  Realizacja zamówienia Dane Tożsamości
  Dane Kontaktowe
  Dane Konta
  Zawarcie i wykonanie umowy
  Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczna oraz zgodę na marketing bezpośredni wykonywany za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
  Umożliwienie subskrypcji Newslettera Dane Tożsamości
  Dane Kontaktowe
  Zawarcie i wykonanie umowy
  Zarządzanie płatnościami
  Egzekwowanie potencjalnych roszczeń
  Dane Tożsamości Wykonanie umowy
  Uzasadniony interes administratora (egzekwowanie przysługujących nam roszczeń)

  Zarządzanie relacjami z Klientem:

  1. Notyfikowanie o zmianach w regulaminach i politykach
  2.Prośba o ocenę lub wypełnienie ankiety

  Dane Tożsamości
  Dane Kontaktowe
  Dane Konta
  Dane Marketingowe i Komunikacyjne
  Wykonanie umowy
  Ciążący na nas obowiązek prawny
  Uzasadniony interes administratora (posiadanie aktualnych danych oraz analiza w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług)
  Umożliwienie Państwu wzięcia udziału w konkursie bądź uzupełnienia ankiety Dane Tożsamości
  Dane Kontaktowe
  Dane Konta
  Dane Użytkowania
  Dane Marketingowe i Komunikacyjne
  Wykonanie umowy
  Uzasadniony interes administratora (weryfikacja w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług, w celu rozwoju i poprawy jakości świadczenia usług)
  Zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sprzedawcy oraz jego Sklepowi internetowej (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, zarządzanie serwerem oraz hosting) Dane Tożsamości
  Dane Kontaktowe
  Dane Techniczne
  Uzasadniony interes administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom)
  Ciążący na nas obowiązek prawny
  Zapewnienie odpowiedniej zawartości strony Sklepu internetowego oraz reklam, a także analiza efektywności przeprowadzonych kampanii reklamowych Dane Tożsamości
  Dane Kontaktowe
  Dane Konta
  Dane Użytkowania
  Dane Marketingowe i Komunikacyjne
  Dane Techniczne
  Uzasadniony interes Administratora (weryfikacja w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług, w celu rozwoju i poprawy jakości świadczenia usług oraz w celu tworzenia strategii marketingowych)

  Będą Państwo otrzymywać od nas informacje marketingowe jeśli wyrazili
  Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną
  oraz zgodę na marketing bezpośredni wykonywany za pomocą
  telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

 7. Przetwarzanie przez
  Sprzedawcę danych osobowych Klientów odbywa się z zachowaniem wszelkich
  zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
  spełniających wymagania stawiane przez prawo.
 8. Dane są zbierane w
  celu umożliwienia korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego.
  Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie
  informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane
  w celach technicznych, związanych z administracją serwera, na którym
  znajduje się Sklep internetowy.
 9. Sklep internetowy nie zbiera ani
  nie przetwarza danych osobowych w celu ich przekazania lub sprzedaży
  podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Sprzedawca nie rozsyła
  również wiadomości w imieniu osób trzecich.
 10. Jednym ze sposobów
  przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Możemy
  używać Państwa Danych Tożsamości, Kontaktowych, Technicznych,
  Użytkowania oraz Konta w celu tworzenia profil preferencji naszych
  Klientów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści
  jakie od nas otrzymują. W ten sposób możemy zdecydować, które z naszych
  Usług mogą być dla Państwa odpowiednie.

§ 6. Czas przetwarzania danych

 1. Państwa
  dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas
  niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane (tj. czas
  niezbędny do realizacji zamówienia, prowadzenia Konta indywidualnego),
  chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nas
  obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych oraz przez okres
  niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu
  cywilnego.
 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości
  oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca
  roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. W
  pewnych okolicznościach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe
  (zapewniając nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osoby) w celach
  badawczych i statystycznych, w którym to przypadku możemy przechowywać
  te dane przez czas nieokreślony, bez dalszego obowiązku powiadamiania
  Państwa o tym.

§ 7. Udostępnianie Państwa danych osobowych oraz transfery międzynarodowe

 1. W
  celach wskazanych w paragrafie 5 możemy udostępniać Państwa dane
  osobowe w szczególności następującym osobom trzecim: firmom
  marketingowym, księgowym, informatycznym, zapewniającym usługi takie jak
  np. hosting, cloudcomputing, a także Urzędowi Skarbowemu i innym
  organom władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W
  przypadku dokonania zakupu w Sklepie internetowym dane osobowe mogą być
  przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostawy zamówionych Towarów.
 3. W
  przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane
  osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności
  spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej
  182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 4. Wymagamy
  od wszystkich osób trzecich zachowania środków bezpieczeństwa w
  stosunku do Państwa danych osobowych oraz przetwarzania ich w zgodzie z
  prawem. Nie pozwalamy naszym dostawcom, aby korzystali oni z danych
  osobowych Klientów dla swoich własnych celów oraz pozwalamy przetwarzać
  je w określonych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.
 5. Nie przekazujemy danych osobowych Klientów poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”).

§ 8. Prawa związane z modyfikacją danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego

 1. Klient
  ma prawo zgłoszenia żądania Sprzedawcy przeglądania, poprawiania,
  zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych,
  którymi Sprzedawca administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedającego. W tym celu
  należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy kontakt@oldoak.pl
 2. Zawracamy
  uwagę, iż nie zawsze będziemy w stanie wypełnić Państwa żądanie
  dotyczące usunięcia Państwa danych osobowych, a mianowicie ze względu na
  poszczególne obowiązki prawne. W takich przypadkach zostanie to Państwu
  zakomunikowane po złożeniu takiego żądania. Jeśli pragną Państwo
  uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych praw przedstawionych w
  ramach niniejszego paragrafu, prosimy o kontakt zgodnie z danymi
  kontaktowymi znajdującymi się w zakładce „Kontakt”.
 3. Klient ma
  prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych
  osobowych, przesyłając w tym celu wiadomość na adres e-mailowy
  kontakt@oldoak.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś
  przetwarzania danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie
  między udzieleniem a wycofaniem zgody.
 4. Klient ma prawo
  zgłoszenia Sprzedawcy żądania przesłania jego danych osobowych, którymi
  Sprzedawca administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile
  wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich
  danych osobowych.
 5. W celu spełnienia poszczególnych żądań,
  Przedsiębiorca może zażądać określonych informacji od Klienta, w celu
  weryfikacji jego tożsamości i zapewnienia korzystania z poszczególnych
  praw. Stanowi to środek bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane
  osobowe nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym.
 6. Administrator
  bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania
  żądania – udziela Klientowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w
  niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z
  żądaniem, lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter
  żądania lub liczbę żądań, lub o powodach niepodjęcia działań oraz o
  możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze
  środków ochrony prawnej przed sądem.
 7. Klient, którego danymi
  osobowymi Sprzedawca administruje, ma prawo do wniesienia skargi do
  organu nadzorczego. Skarga powinna zostać nadana drogą pocztową na adres
  Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00
  – 193 Warszawa lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej
  Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy oraz zgłoszenie reklamacyjne

 1. Sprzedawca
  działając z należytą starannością, dba o poprawność działania Sklepu
  internetowego, nie ponosi jednak odpowiedzialności za techniczne
  ograniczenia w możliwości korzystania ze Sklepu internetowego wynikłe ze
  stanu technicznego Sprzętu Klienta oraz wynikłe w związku z awarią
  transmisji danych (połączenia internetowego), z którego korzysta
  Klienta.
 2. Sprzedawca prosi o zgłaszanie wszelkich
  nieprawidłowości związanych z działaniem Sklepu internetowego na
  następujący adres e-mailowy: kontakt@oldoak.pl
 3. Sprzedawca
  rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w ustępie
  poprzedzającym niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od dnia ich
  zgłoszenia informując Klienta o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu
  reklamacji każdorazowo podając powody podjętej decyzji.
 4. Klient jest również uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.

§ 10. Postanowienia końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian

 1. Sprzedawca
  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która
  to zmiana następuje z dniem zamieszczenia nowej Polityki prywatności.
 2. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Jeżeli
  jakiekolwiek postanowienia niniejszej Polityki prywatności okażą się
  nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność
  pozostałych postanowień niniejszej Polityki prywatności.
 4. Dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane są w zakładce „Kontakt”.
 5. Jeśli
  którykolwiek z zapisów Polityki prywatności pozostaje dla Klienta
  niejasny, budzi wątpliwości uprzejmie prosimy o informację w tym
  zakresie na adres e-mailowy wskazany w zakładce „Kontakt”.