Polityka prywatności

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Klientów Sklepu internetowego pod witryną https://www.oldoak.pl/ jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając nasz Sklep internetowy. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady działania Sklepu internetowego.

Każdorazowo korzystając ze Sklepu internetowego podlegają Państwo niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym wejściu na stronę Sklepu internetowego uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią oraz akceptację jej zasad. Niniejsza polityka prywatności przedstawia m.in.: zasady kontaktu z Powiedzile.pl Krzysztof Rzeczkowski Natalia Kwiatkowska s.c. ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław NIP: 8982286449., (zwanym dalej „Sprzedawcą”), zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych, zasady dotyczące możliwości modyfikacji danych osobowych, zasady działania wykorzystywanych podczas korzystania ze Sklepu internetowego Plików cookies, wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego, zasady zgłaszania reklamacji.

 

§ 1. Słownik

„Polityka prywatności” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie „Polityka prywatności”;

„Sprzedawca” – należy przez to rozumieć Powiedzile.pl Krzysztof Rzeczkowski Natalia Kwiatkowska s.c. ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław NIP: 8982286449.

„Sklep internetowy” – prowadzony przez Sprzedawcę w ramach witryny internetowej dostępnej pod adresem https://www.oldoak.pl/;

„Klient” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, która skorzystała ze Sklepu internetowego przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem https://www.oldoak.pl/ lub przesyłając swoje dane osobowe w celu rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie internetowym lub złożenia zamówienia w Sklepie internetowym czy też w celu subskrypcji Newslettera;

„Konto indywidualne” – panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych osobowych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego;

„Formularz zamówienia” – formularz, za pomocą którego Klient zamawia Towar oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym i określa sposób dostawy, w którym Klient podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu;

„Formularz kontaktowy” – należy przez to rozumieć formularz służący do kontaktu ze Sprzedawcą w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Towaru oferowanego w ramach Sklepu internetowego, umieszczony na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Kontakt”, poprzez który Klient podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres e-mail;

„Newsletter” – należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Sklepie internetowym, na subskrybowanie którego Klient wyraził zgodę podczas zakładania Konta indywidualnego;

„Usługi” – oznacza następujące działania Sprzedawcy, podjęte w wyniku podania danych osobowych przez Klienta: wysyłkę Newslettera za pomocą adresu e-mail w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na subskrypcję Newslettera lub zawarcie umowy sprzedaży
Towaru między Sprzedawcą a Klientem, czy też prowadzenie Konta indywidualnego lub otrzymanie e-mailowej wiadomości zwrotnej, zawierającej szczegółowe informacje w zakresie oferty Sklepu, na których pozyskanie wyrazili Państwo zgodę poprzez uzupełnienie Formularza kontaktowego;

„Towar” – oznacza produkt przedstawiany każdorazowo przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, w celu jego sprzedaży;

„Sprzęt Klienta” lub „Urządzenie końcowe” – należy przez to rozumieć należący do Klienta sprzęt telekomunikacyjny taki jak między innymi telefon komórkowy, smartfon, komputer, tablet lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci).

 

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Sklep internetowy prowadzi Sprzedawca.
 2. Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 14.02.2024 r. oraz określa m.in. zasady świadczenia przez Sprzedawcę Usług za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym prawa i obowiązki Klientów korzystających ze Sklepu internetowego, zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych, zasady dotyczące możliwości modyfikacji danych osobowych, zasady działania wykorzystywanych podczas korzystania ze Sklepu internetowego Plików cookies, wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego, zasady zgłaszania reklamacji.
 3. Niniejsza polityka prywatności nie jest skierowana do osób niepełnoletnich i świadomie nie zbieramy danych osobowych takich osób.
 4. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Klient oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, jak również oświadcza, iż jest świadom ryzyk, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Polityki prywatności oraz akceptuje je.
 5. Strona Sklepu internetowego może zawierać linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie może spowodować zbieranie lub udostępnianie Państwa danych. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki prywatności. Po opuszczeniu Sklepu internetowego, zachęcamy zatem Państwa do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzanej przez Państwa strony.

 

§ 3. Wymagania sprzętowe, zagrożenia

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego przez Klienta wymaga posiadania przez niego Sprzętu Klienta posiadającego następujące przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera.
 2. Sprzedawca świadczy Klientom Usługi za pośrednictwem drogi elektronicznej, co może powodować pojawienie się na Sprzętach Klienta wirusów komputerowych czy też może wiązać się z otrzymaniem niezamówionej informacji handlowej (tzw. spamu) przez Klienta, pomimo zachowania przez Sprzedawcę wszelkich możliwych środków ostrożności. Ponadto korzystanie ze Sklepu internetowego wiąże się z koniecznością wykorzystania przez Klienta świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych, za którą Klient zobowiązany jest pokryć wynagrodzenie.
 3. Sprzedawca ma prawo kontaktować się z Klientem wykorzystując dane kontaktowe, które Klient pozostawił rejestrując Konto indywidualne, wypełniając Formularz zamówienia lub Formularz kontaktowy.

 

§ 4. Pliki cookies

 1. Sklep internetowy wykorzystuje Pliki cookies. Po wejściu przez Klienta na stronę Sklepu internetowego pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Sklep internetowy Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Klienta do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Sklep internetowy Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Klienta pola z napisem: „Akceptuję”.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, wysyłane i zapisywane przez stronę Sklepu internetowego na Urządzeniu końcowym Klienta, zawierające dane na temat korzystania przez Klienta ze strony Sklepu internetowego. Pliki cookies są bezpieczne dla Sprzętu Klienta, służą ułatwieniu korzystania ze strony Sklepu internetowego.
 3. Informacje zbierane przez Pliki cookies ułatwiają Klientowi korzystanie ze strony Sklepu internetowego, pozwalają zapamiętać preferencje Klienta i dostosować stronę Sklepu
  internetowego do jego potrzeb, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie końcowe Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę Sklepu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są również w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzin strony Sklepu internetowego, co pozwala poprawić jakość strony Sklepu internetowego poprzez ulepszenie jej struktury i zawartości, tym samym dostosowanie jej do potrzeb Klientów, służą również utrzymaniu sesji Klienta dzięki której nie musi on na każdej podstronie wpisywać ponownie loginu i hasła.
 4. Jeśli Klient nie życzy sobie Plików cookies na Urządzeniu końcowym, pliki te może wyłączyć. Istnieje prawdopodobieństwo, że po wyłączeniu Plików cookies Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści strony Sklepu internetowego, korzystanie ze strony Sklepu internetowego może być dla Klienta mniej efektywne, utrudnione może być również korzystanie z Usług.
 5. Ograniczenia czy wyłączenia stosowania Plików cookies Klient może dokonać poprzez stosowne zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ustawienia te Klient może zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu końcowym Klienta. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi Plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarek internetowych.

 

§ 5. Dane osobowe, cel zbierania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Klientów jest Powiedzile.pl Krzysztof Rzeczkowski Natalia Kwiatkowska s.c. ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław NIP: 8982286449., widniejącego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Dane są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności, przejrzystości i adekwatności.
 3. Sprzedawca może przetwarzać i przekazywać różne rodzaje Państwa danych osobowych,
  które pogrupowaliśmy w następujący sposób:
  • Dane Tożsamości, obejmujące [imiona, nazwisko lub adres mail]
  • Dane Kontaktowe, obejmujące [imiona, nazwisko, adres dostawy, adres mailowy, numer telefonu]
  • Dane Techniczne, obejmujące [adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki,ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne technologie używane przez Państwa na urządzeniach, za pomocą których korzystają Państwo ze Strony]
  • Dane Konta, obejmujące [adres mail i hasło]
  • Dane Użytkowania, [informacje o tym jak Państwo korzystają ze strony Sklepu internetowego i z jakich Usług korzystają]
  • Dane Marketingowe i Komunikacyjne, obejmujące [Państwa preferencje w zakresie otrzymywania od nas informacji handlowych i komunikacji].
 4. Klient może skorzystać z Usług po akceptacji Polityki prywatności oraz po podaniu następujących danych osobowych:
  • w przypadku wysłania zapytania za pomocą Formularza kontaktowego: Dane Tożsamości;
  • w przypadku rejestracji Konta indywidualnego i subskrypcji Newslettera: Dane Kontaktowe;
  • w przypadku złożenia zamówienia za pomocą Formularza zamówienia: Dane Kontaktowe.
 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu jest niezbędne do realizacji poszczególnych Usług, a ich brak uniemożliwia realizację tychże Usług.
 6. W przypadku przekazania przez Klienta danych osobowych, zostaną one wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania Państwa danych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.
  Cel/czynność przetwarzania Typ danych osobowych Podstawa przetwarzania
  Stworzenie Konta indywidualnego Dane Tożsamości
  Dane Kontaktowe
  Zawarcie i wykonanie umowy
  Realizacja zamówienia Dane Tożsamości
  Dane Kontaktowe
  Dane Konta
  Zawarcie i wykonanie umowy
  Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczna oraz zgodę na marketing bezpośredni wykonywany za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
  Umożliwienie subskrypcji Newslettera Dane Tożsamości
  Dane Kontaktowe
  Zawarcie i wykonanie umowy
  Zarządzanie płatnościami
  Egzekwowanie potencjalnych roszczeń
  Dane Tożsamości Wykonanie umowy
  Uzasadniony interes administratora (egzekwowanie przysługujących nam roszczeń)

  Zarządzanie relacjami z Klientem:

  1. Notyfikowanie o zmianach w regulaminach i politykach
  2.Prośba o ocenę lub wypełnienie ankiety

  Dane Tożsamości
  Dane Kontaktowe
  Dane Konta
  Dane Marketingowe i Komunikacyjne
  Wykonanie umowy
  Ciążący na nas obowiązek prawny
  Uzasadniony interes administratora (posiadanie aktualnych danych oraz analiza w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług)
  Umożliwienie Państwu wzięcia udziału w konkursie bądź uzupełnienia ankiety Dane Tożsamości
  Dane Kontaktowe
  Dane Konta
  Dane Użytkowania
  Dane Marketingowe i Komunikacyjne
  Wykonanie umowy
  Uzasadniony interes administratora (weryfikacja w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług, w celu rozwoju i poprawy jakości świadczenia usług)
  Zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sprzedawcy oraz jego Sklepowi internetowej (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, zarządzanie serwerem oraz hosting) Dane Tożsamości
  Dane Kontaktowe
  Dane Techniczne
  Uzasadniony interes administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom)
  Ciążący na nas obowiązek prawny
  Zapewnienie odpowiedniej zawartości strony Sklepu internetowego oraz reklam, a także analiza efektywności przeprowadzonych kampanii reklamowych Dane Tożsamości
  Dane Kontaktowe
  Dane Konta
  Dane Użytkowania
  Dane Marketingowe i Komunikacyjne
  Dane Techniczne
  Uzasadniony interes Administratora (weryfikacja w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług, w celu rozwoju i poprawy jakości świadczenia usług oraz w celu tworzenia strategii marketingowych)

  Będą Państwo otrzymywać od nas informacje marketingowe jeśli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz zgodę na marketing bezpośredni wykonywany za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

 7. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klientów odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo.
 8. Dane są zbierane w celu umożliwienia korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwera, na którym znajduje się Sklep internetowy.
 9. Sklep internetowy nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Sprzedawca nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.
 10. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Możemy używać Państwa Danych Tożsamości, Kontaktowych, Technicznych, Użytkowania oraz Konta w celu tworzenia profil preferencji naszych Klientów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymują. W ten sposób możemy zdecydować, które z naszych Usług mogą być dla Państwa odpowiednie.

 

§ 6. Czas przetwarzania danych

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane (tj. czas niezbędny do realizacji zamówienia, prowadzenia Konta indywidualnego), chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe (zapewniając nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osoby) w celach badawczych i statystycznych, w którym to przypadku możemy przechowywać te dane przez czas nieokreślony, bez dalszego obowiązku powiadamiania Państwa o tym.

 

§ 7. Udostępnianie Państwa danych osobowych oraz transfery międzynarodowe

 1. W celach wskazanych w paragrafie 5 możemy udostępniać Państwa dane osobowe w szczególności następującym osobom trzecim: firmom marketingowym, księgowym, informatycznym, zapewniającym usługi takie jak np. hosting, cloudcomputing, a także Urzędowi Skarbowemu i innym organom władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie internetowym dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostawy zamówionych Towarów.
 3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności PayNow, obsługiwanym przez firmę mElements S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.
 4. Wymagamy od wszystkich osób trzecich zachowania środków bezpieczeństwa w stosunku do Państwa danych osobowych oraz przetwarzania ich w zgodzie z prawem. Nie pozwalamy naszym dostawcom, aby korzystali oni z danych osobowych Klientów dla swoich własnych celów oraz pozwalamy przetwarzać je w określonych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.
 5. Nie przekazujemy danych osobowych Klientów poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”).

 

§ 8. Prawa związane z modyfikacją danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego

 1. Klient ma prawo zgłoszenia żądania Sprzedawcy przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi Sprzedawca administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedającego. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy kontakt@oldoak.pl
 2. Zawracamy uwagę, iż nie zawsze będziemy w stanie wypełnić Państwa żądanie dotyczące usunięcia Państwa danych osobowych, a mianowicie ze względu na poszczególne obowiązki prawne. W takich przypadkach zostanie to Państwu zakomunikowane po złożeniu takiego żądania. Jeśli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych praw przedstawionych w ramach niniejszego paragrafu, prosimy o kontakt zgodnie z danymi kontaktowymi znajdującymi się w zakładce „Kontakt”.
 3. Klient ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając w tym celu wiadomość na adres e-mailowy kontakt@oldoak.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem zgody.
 4. Klient ma prawo zgłoszenia Sprzedawcy żądania przesłania jego danych osobowych, którymi Sprzedawca administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych.
 5. W celu spełnienia poszczególnych żądań, Przedsiębiorca może zażądać określonych informacji od Klienta, w celu weryfikacji jego tożsamości i zapewnienia korzystania z poszczególnych praw. Stanowi to środek bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym.
 6. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Klientowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 7. Klient, którego danymi osobowymi Sprzedawca administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna zostać nadana drogą pocztową na adres Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy oraz zgłoszenie reklamacyjne

 1. Sprzedawca działając z należytą starannością, dba o poprawność działania Sklepu internetowego, nie ponosi jednak odpowiedzialności za techniczne ograniczenia w możliwości korzystania ze Sklepu internetowego wynikłe ze stanu technicznego Sprzętu Klienta oraz wynikłe w związku z awarią transmisji danych (połączenia internetowego), z którego korzysta Klienta.
 2. Sprzedawca prosi o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z działaniem Sklepu internetowego na następujący adres e-mailowy: kontakt@oldoak.pl
 3. Sprzedawca rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia informując Klienta o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji każdorazowo podając powody podjętej decyzji.
 4. Klient jest również uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.

 

§ 10. Postanowienia końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia nowej Polityki prywatności.
 2. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Polityki prywatności okażą się nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień niniejszej Polityki prywatności.
 4. Dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane są w zakładce „Kontakt”.
 5. Jeśli którykolwiek z zapisów Polityki prywatności pozostaje dla Klienta niejasny, budzi wątpliwości uprzejmie prosimy o informację w tym zakresie na adres e-mailowy wskazany w zakładce „Kontakt”.
SEZONOWA OKAZJA

-20%

na wszystkie produkty z kodem